ENERGIEPRODUCTIE EN NUTRIËNTRECUPERATIE – Op de Beeck NV

In een circulaire economie is het uitermate belangrijk dat essentiële natuurlijke bouwstenen niet langer verloren gaan, maar gerecupereerd worden.
Die gesloten nutriëntenkringloop streeft ook Op de Beeck NV na bij de eindverwerking van organische neven- en reststromen,
die niet meer voor andere doeleinden kunnen gebruikt worden.

NUTRIËNTRECUPERATIE

De vloeibare fractie van het digestaat zuivert Op de Beeck NV volledig tot enerzijds loosbaar water, dat voldoet aan alle wettelijke normen en streng gecontroleerd wordt, en anderzijds tot nutriëntrijke nevenstromen door middel van state of the art technologie. Zo wordt de volledige nutriëntenkringloop gesloten. Ook organische, industriële afvalwaters kunnen via deze weg verwerkt worden.

Bij het indampen wordt net als bij het drogen uitsluitend energie gebruikt die op de eigen site geproduceerd wordt. Het resultaat van het indampen is een concentraat dat rijk is aan fosfor en kalium. Het water dat verdampt en opnieuw gecondenseerd wordt, i.e. het condensaat, wordt nog over een ammoniumstripper gestuurd, die het aanwezige ammonium uit het condensaat verwijdert. Dit resulteert in een ammoniumwater en een zuiver condensaat.

Dit condensaat of zuiver water wordt voor het grootste deel op de eigen site gebruikt als  proceswater, voor reiniging, etc. Ook hier wordt de kringloop dus volledig gesloten. Indien noodzakelijk en om volledige zekerheid te hebben dat dit condensaat voldoet aan alle wettelijke lozingsnormen, wordt het nog naar een biologische waterzuivering gestuurd op de eigen site. Pas nadien gebeurt het effectieve lozen. Uiteraard wordt dit geloosde water voortdurend gemonitord en geanalyseerd om na te gaan of aan alle normen voldaan is.

De eindproducten van dit proces zijn dus zuiver, herbruikbaar of loosbaar water enerzijds en een fosfor-kalium concentraat en ammoniumwater anderzijds. Deze laatste twee stromen kunnen voor verschillende industriële en/of landbouwkundige toepassingen gebruikt worden en vormen in dit laatste geval de basis van op maat gemaakte, samengestelde organisch meststoffen, rekening houdend met afzetgebied, bodemtype, gewas, etc. In tegenstelling tot courante zuiveringstechnieken, waarbij nutriënten zoals stikstof vaak in de atmosfeer terecht komen en dus verloren gaan, worden door de opeenvolgende verwerkingsstappen alle essentiële natuurlijke bouwstenen in de verwerkte organische afvalstoffen optimaal gevaloriseerd en gerecupereerd.

BOUW INDAMPER

juni – september 2016

Wil u meer weten over de manier waarop Op de Beeck NV op basis van organische afvalstromen 24u op 24u groene energie opwekt
en de aanwezige nutriënten 100% recupereert?
Of heeft uw bedrijf bepaalde industriële, organische afvalwaters beschikbaar waarvoor u een verwerkingsoplossing zoekt?
Neem dan zeker contact op met onze verantwoordelijke Ben Leroy.

Ben Leroy
GSM: 0032 474 29 14 66
Mail:

TAAL

FR

EN